Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Щодо надання роз’яснень з приводу форми №086/о (Медична довiдка для абітурієнтів)
11:29, 21 июля 2020

Щодо надання роз’яснень з приводу форми №086/о (Медична довiдка для абітурієнтів)


Нацiональною службою здоров’я України (далi — НСЗУ)  розглянуто Ваш лист вiд 09.07.2020 № 262 щодо надання роз’яснень та в межах компетенцiї, повiдомляємо.

Вiдповiдно до частини nepшoї  статтi 3 Закону  Укра’iни «Про  державнi  фiнансовi грантії медичного обслуговування населения» держава гарантуе повну оплату зriдно з тарифом за рахунок коштiв Державного бюджету України надання громадянам необхiдних їм медичних послуг та лiкарських засобiв, що передбаченi програмою медичних гарантiй.

Програмою медичних гарантiй визначаються перелiк та обсяг медичних послуг та лiкарських  засобiв,  оплата яких гарантуеться за рахунок коштiв Державного бюджету України .

Наказом Мiнiстерства схорони здоров’я України вiд 19.03.2018  № 504 затверджено  Порядок  надання  первинної медичної допомоги (далi   —   Порядок). Додатком I до Порядку визначено Перелiк медичних послуг з надання первинної медичної допомоги (далi — Перелiк).

Так, пунктом 15 Перелiку передбачено,  що надавач первинної медичної допомоги здiйснює ведення первинної облiкової документацiї, оформления довiдок, листкiв непрацездатностi та направлень для  проходження медико-соцiальної експертизи, а також лiкарських свiдоцтв про смерть.

Крiм цього, на офiцiйному вебсайтi НСЗУ опублiкованi умови закупiвлi та специфiкацiї пакетiв медичних послуг у 2020 роцi (погодженi Мiнiстерством схорони здоров’я 21.01.2020), якими за на прямом «Первинна медична допомоrа» визначено опис медичних послуг, якi надаються в рамках програми медичних гарантiй та умови щодо необхiдноrо для надання таких послуг медичного обладнання та персоналу.

Вiдповiдно до специфiкацiї надання медичних послуr за напрямом «Первинна медична допо мога» в обсяг послуг вiдповiдно до потреб пацiєнта включено, зокрема, динамiчне спостереження за станом здоров’я пац iєнтів iз використанням фiзикальних, лабораторних та iнструментальних методiв обстеження вiдповiдно до галузевих стандартiв у сферi охорони здоров’я та здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною, ведения первинної облiкової документацiї (в тому числi в електронному виглядi),  оформления  довiдок, а також направления пацiента з медичними  показаннями, якi не потребують ЕМД, у заклади  охорони здоров’я для надання їм  вторинної (спецiалiзованої) або третинної (високоспецiалiзованої) медичної допомоги.

Разом з тим, принагiдно зазначаємо, що вiдповiдно до пункту 4 Інструкцiї щодо заповнення форми первинної облiкової документацiї № 086/о «Медична довiдка (лiкарський консультацiйний висновок)», затвердженої наказом Мiнiстерства охорони злоров’я України вiд 14.02.2012 №110 (далi — Інструкцiя), форма №086/о видається, в тому числi, лiкарями загальної практики-сiмейної медицини, педіатрами, терапевтами закладу охорони здоров’я, в якому безпосередньо спостерiгасrься абiтурiент, а також заповнюеться лiкарями-спецiалiстами  (зокрема,  хiрургом,  окулiстом,  отоларингологом, рентгенологом) та завiряються особистими печатками, штампами ­клiше i пiдписом вiдповiдно до пiдпункту 12.1 пункту 12 Iнструкцiї.

Таким чином, враховуючи вказане вище та з метою забезпечення правомiрност i проходження обов’язкового профiлактичного медичного огляду, лiкар педiатр, лiкар терапевт чи лiкар загальної практики-сiмейної медицини має право видати направления абiтурiєнту на консультацiю та проходження вiдповiдних клiнiко­- лабораторних обстежень (якi не входять в перелiк лабораторних та iнструментальних дiаrностичних дослiджень, що здiйснюються у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги ). Пацiєнт, в свою чергу, має право вiльно обрати заклад охорони здоров’я, який надає вторинну (спецiалiзовану) та третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу, та уклав договiр з НСЗУ за напрямом «Амбулаторна вторинна (спецiалiзована) та третинна (високоспецiалiзована) медична допомога дорослим та дiтям, включаючи медичну реабiлiтацiю та стоматологiчну допомогу» . У такому разi, лiкар первинної медичної допомоги створює окремi електроннi направления до кожного лiкаря вторинного або третинного рiвнiв надання медично»i до помоги.

При цьому, звертаемо увагу, що не потребуе направлення звернення до лiкаря ­ акушера-гiнеколога,    лiкаря-гiнеколога дитячого та пiдлiткового вiку, лiкаря­ психiатра, лiкаря-психiатра пiдлiткового, лiкаря-на рколога, лiкаря-стоматолога, лiкаря-стомаатолога дитячого; а також звернення до лiкаря, у якого пацiєнт  (абiтурiєнт) перебувае пiд медичним наглядом iз хронiчними захворюваннями.

Додатково iнформуемо, що специфiкацiєю надання медичних послуг за напрямом  «Амбулаторна  вторинна   (спецiалiзована)   та   третинна (високоспецiалiзована) медична допомога дорослим та дiтям, включаючи медичну реабiлiтацiю та стоматологiчну допомогу» передбачено. зокрема, вiдповiдно до потреб пацiєнта надання консультативної вторинної (спецiалiзованої) та третинної (високоспецiалiзованої) медичної допомоги. Пiдставою для надання послуги є направлення лiкаря з надання ПМД, з яким укладено декларац iю про вибiр лiкаря .


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru