Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Про оптимальний обсяг практики, коефіцієнти. Роз’яснення від НСЗУ. Або, скільки декларацій може підписати лікар?
16:37, 16 марта 2019

Про оптимальний обсяг практики, коефіцієнти. Роз’яснення від НСЗУ. Або, скільки декларацій може підписати лікар?


Закладам охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу.

Щодо змiн у законодавствi, якi стосуються оптимального обсягу практики первинної медичної допомоги. Або, скільки декларацій може підписати лікар?

У зв’язку iз прийняттям 18.12.2018 року Кабiнетом Мiнiстрiв України постанови № 1117 Нацiональна служба здоров’я надсилає роз’яснення з приводу особливостей оплати за надання медичних послуг з первинноiї медичноiї  ДОПОМОГИ (далi — ПМД) у 2019 роцi.

Лист НСЗУ № 1424-18 від 29.12.2018р

  1. Щодо лiмiтiв (оптималыюго обсягу практики)

Вищезазначеною постановою затверджено Порядок реалiзацii» державних гарантiй медичного обслуговування населения на 2019 рiк (далi — Порядок). У цьому Порядку, зокрема, визначено:

тарифи;

вiковi коефiцiєнти;

коефiцiєнт для надавачiв, які розташоваю у гірських населених

пунктах.

Також Порядок вводить поняття ліміту та встановлюе коефiцiєнти, якi застосовуються до тарифу на оплату за «понадлiмiтнi» декларацiї. Так, лiмiт — це оптимальний обсяг практики (ООП), визначений у Порядку надання ПМД, затвердженому наказом МОЗ України вiд 19.03.2018№ 504. Лiмiти у 2019 роцi залишаться незмiнними: одна тисяча вiсiмсот осiб на одного лiкаря загальної практики — сiмейного лiкаря; двi тисячi осiб на одного лiкаря-терапевта; дев’ятсот осiб на одного лiкаря-педiатра.

Звертаемо    Вашу   увагу,  що для   лікаря,   який   працює   за   кількома спеціальностями, в тому числі у кількох надавачів, ліміт завжди дорівнює найменшому ліміту за спецiальнiстю з тих, за якими працюе лiкар, незалежно вiд того, чи мають договiр з НСЗУ надавачi, у яких працюе лiкар:

Сiмейний лiкар + терапевт = 1800

Сiмейний лiкар + педiатр = 900 Терапевт+ педiатр = 900

Терапевт+ педiатр + сiмейний лiкар = 900

 

Для лiкаря, який працює бiльше, нiж у одного надавача, для порiвняння з лiмiтом використовується загальна кiлькiсть декларацiй про вибiр цього лiкаря, поданих усiм надавачам, у яких цей лiкар працює — незалежно вiд спецiальностi лiкаря та наявностi у цих надавачiв договору з НСЗУ.

Наприклад, лiкар працює одночасно в центрi ПМСД як сiмейний лiкар та у приватнiй клiнiцi як терапевт. Лiмiт цього лiкаря — 1800. Центр ПМСД має договiр з НСЗУ, а приватна клiнiка не має. В центрi ПМСД такого лiкаря обрали 1200 пацiєнтiв, а у приватнiй клiнiцi — 1000, всього — 2200, таким чином перевищення лiмiту складає 2200 — 1800 = 400 декларацiй.

 

  1. Як знати, починаючи з якої декларацii лiмiт вважається перевищеним?

Наголошуемо,   що  при  розрахунках  для  оплати  враховуеться  кiлькiсть декларацiй.  Тому   не   має   значення,   чи   кожна   конкретна   декларацiя  є «до-лiмiтною» чи «понад-лiмiтною». Розподiл декларацiй на ті, що в межах лiмiту i тi, що поза лiмiтом, вiдбувається як вказано нижче.

  • Розраховується рiзниця мiж лiмiтом (найменший ООП за усіма спецiальностями, щодо яких у лiкаря є активнi декларацiї) та загальною кiлькiстю декларацiй, поданих усiм надавачам, у яких працює лiкар.

Визначаеться розподiл цiєї рiзницi за вiковими групами (для врахування вiкових коефiцiєнтiв). При цьому враховується наявне спiввiдношення мiж декларацiями пацiєнтiв рiзних вiкових груп.Для прикладу вище, ця рiзниця складає 400 декларацiй — саме вони вважаються такими, що укладено понад ліміт.

Для прикладу, якщо у педiатра 30% декларацiй — це група до 5 рокiв, а 70% декларацiй — група 6-17 рокiв, то 30% понадлiмiтних декларацiй будуть вирахуванi з групи до 5 рокiв, а 70% — з групи 6-17 рокiв.

  • Для понадлiмiтних декларацiй, розподiлених за вiковими групами, визначається вiдсоток перевищення ООП (для врахування коригувального коефiцiєнту). У випадку, якщо це перевищення в межах 10%, всi декларацiї будуть оплаченi без зменшення тарифу. Якщо це перевищення вiд 10%+1 декларацiя до 20%, то кiлькiсть декларацiй, якi потрапляють у цi межi, буде оплачена iз застосуванням коригувального коефiцiєнту 0,8 i так далi, вiдповiдно до затверджених Порядком коефiцiєнтiв.

Реальний приклад: сiмейний лiкар, у якого 2595 декларацiй при лiмiтi 1800

 

 

 

Лiкар

 

Статус

гiрського

 

Вiкова

rрупа

Деклар aцiії y вiковiй rpyпi  

Bci декларац iї лiкаря

 

Оптимальний обсяr практики

Кiлькiсть дскларацiй в обсязi практики no вiдношенню до оптимальноrо
в лiмiтi

(до

100%)

вiд

100%+1

до 110%

вiд

110%+1

до 120%

вiд

120%+1

до 130%

вiд

130%+1

до 140%

вiд

140%+1

до 150%

попад

150%

 

 

 

 

Сiмейний лiкар

1

нi 06-17 445  

 

 

 

 

2595

 

 

 

 

 

1800

309 31 31 31 31 12 о
так о о о о о о о о
нi  

0-5

219 152 15 15 15 15 7 о
так о о о о о о о о
нi  

18-39

601 417 42 42 42 42 16 о
так о о о о о о о о
нi  

40-64

808 560 56 56 56 56 24 о
так о о о о о о о о
нi  

65+

522 362 36 36 36 36 16 о
так о о о о о о о о
сума декларацiй В практиці по відношенню до оптимального 1800 180 180 180 180 75 о

 

  1. Щодо особливостей оплати

3 1 сiчня за декларацiї, укладенi понад встановленi лiмiти, оплата буде здiйснюватися iз застосуванням «понижувальних» коефiцiєнтiв. При цьому за перевищення лiмiту до 10% понижувальнi коефiцiєнти не застосовуватимуться.

Якщо лiмiт буде перевищено на 10% + 1 декларацiя, то до тарифу (370 грн.) буде застосовуватися понижувальний коефiцiєнт 0,8 до рiвня перевищення 20%.

Повну iнформацiю про розмiри понижувальних коефiцiєнтiв подано нижче.

 

Рiвень перевищення лiмiту Кое фiцiєнт
Вiд 110 вiдсоткiв + 1 декларацiя до 120 вiдсоткiв включно 0,8
Вiд 120 вiдсоткiв + 1 декларацiя до 130 вiдсоткiв включно 0,6
Вiд 130 вiдсоткiв + 1 декларацiя до 140 вiдсоткiв включно 0,4
Вiд 140 вiдсоткiв + 1 декларацiя до 150 вiдсоткiв включно 0,2
Вiд 150 вiдсоткiв + 1 декларацiя i всi наступнi о

 

Вiковi коефiцiєнти до тарифу на оплату за «понадлiмiтнi» декларацiї не застосовуватимуться, гiрський коефiцiєнт — застосовуватиметься.

Приклади розрахункiв

Педiатр

 

 

 

Обсяr практики по вiдношенню до оптимального

 

 

Кориrувальний коефiцієнт

 

 

Вiковий

коефiцiєнт

 

 

Вiкова

група

 

 

Розподiл

декларацiй

 

Вартiсть обслуговування за I декларацiєю на рiк

Не riрський Гiрський
Тариф Гривеш, Тариф Гривень
 

ДО 100%

 

1

4 0-5 рокiв  

ДО 900

370x4x1 1 480,00 370x4x1x1,25 1 850,00
2,2 6-17 рокiв 370х2,2х1 814,00 370×2,2x1x1,25 1 017,50
вiд 100%+1 ДО

110%

1 901 — 990 370х1 370,00 370x1x1,25  

462,50

вiд 110%+1 ДО

120%

0,8 991 — 1080 370х0,8 296,00 370×0,8×1,25 370,00
Вiд 120%+1 ДО

130%

0,6 1081 —

1170

370х0,6 222,00 370х0,6 х 1,25  

277,50

Вiд 130%+1 ДО

140%

0,4 1171 —

1260

370х0,4 148,00 370×0,4×1,25 185,00
Вiд 140%+ 1 ДО

150%

0,2 1261 —

1350

370х0,2 74,00 370×0,2×1,25 92,50
понад 150% о Понад 1350 370х0 0,00 370x0x1,25 0,00

 

Сiмейний лiкар

 

Обсяr практики по вiдношенню до оптимального

 

Кориrувальний коефiцiєнт

 

Вiковий

коефiцієнт

 

Вiкова

rрупа

 

Розподiл

декларацiй

Вартiсть обслуrовування за l декларацiпо на рiк
 

Не гірський

 

Гірський

Тариф Гривень Тарнф Гривень
 

 

 

 

ДО 100%

 

 

 

 

1

4 0-5 рокiв  

 

 

 

ДО 1800

370х4х1 1 480,00 370x4x1х1,25 1 850,00
2,2 6-17 рокiв 370х2,2х1 814,00 370х2,2х 1 х1,25 1 017,50
1 18-39 рокiв 370х1х1 370,00 370x1x1x1,25 462,50
1,2 40-64 рокiв 370×1,2×1 444,00 370х1,2х1х1,25 555,00
2 понад 65 рокiв 370x2x1  

740,00

 

370x2x1x1,25

 

925,00

вiд 100%+1 ДО

110%

1 1801 —

1980

370х1 370,00 370х1х1,25 462,50
вiд 110%+1 ДО

120%

0,8 1981 —

2160

370х0,8 296,00  

370×0,8×1,25

 

370,00

вiд 120%+1 ДО

130%

0,6 2161 —

2340

370х0,6 222,00 370х0,6х1,25  

277,50

вiд 130%+1 до

140%

0,4 2341 —

2520

370х0,4 148,00 370х0,4х1,25 185,00
вiд 140%+1 до

150%

0,2 2521 —

2700

370х0,2 74,00 370х0,2х1,25 92,50
понад 150% о Понад 2700 370х0 0,00 370х0х1,25 0,00

 

Терапевт

 

Обсяr практики по вiдношеншо до оптимального

 

Кориrувальний коефiцiєнт

 

Вiковий коефiцiєнт

 

Вiкова

група

 

Розnодiл

декларацiй

Вартiсть обслуrовування за 1 декларацiєю на рiк
 

Не riрський

 

Гiрський

Тариф Гривень Тариф Гривень
 

 

до 100%

 

 

l

l 18-39 рокiв  

 

ДО 2000

370x1x1 370,00 370х1х1х1,25 462,50
l,2 40-64 рокiв 370х1,2х1 444,00 370х1,2х1х1,25 555,00
2 понад 65

рокiв

 

370х2х1

 

740,00

 

370х2х1х1,25

 

925,00

вiд 100%+1 ДО

110%

l 2001 —

2200

370х1  

370,00

370x1x1,25  

462,50

Вiд 110%+1 ДО

120%

0,8 2201 —

2400

370х0,8 296,00 370x0,8×1,25  

370,00

вiд 120%+1 ДО

130%

0,6 2401 —

2600

370х0,6 222,00 370х0,6х1,25 277,50
вiд 130%+1 ДО

140%

0,4 2601 —

2800

370х0,4 148,00 370x0,4х1,25 185,00
вiд 140%+1 ДО

150%

0,2 2801 —

3000

370х0,2 74,00 370х0,2х1,25 92,50
понад 150% о Понад 3000 370х0 0,00 370x0x1,25 0,00

 

  1. Висновок

З другої половини сiчня 2019 року запитiв до НСЗУ стосовно збiльшення лiмiтiв надсилати не потрiбно; електронна система дозволятиме реєструвати декларацiї понад встановленi лiмiти. Керiвництво закладу вправi самостiйно приймати рiшення щодо того, якiй кiлькостi пацiєнтiв той чи iнший лiкар може надати якiснi медичнi послуги з урахуванням особливостей обслуговування населення рiзного вiку, їхнiх потреб у медичнiй допомозi, тривалостi типового прийому та загальної частоти звернень.

Водночас,   нагадуємо,   що  відповідно   до  умов  договору   про медичне обслуговування надавач зобов’язується надавати медичнi послуги з обов’язковим дотриманням галузевих стандартiв у сферi охорони здоров’я, перелiк яких визначено наказом МОЗ України вiд 19.03.2018 № 504. НСЗУ, в свою  чергу,  оплачує  надання  таких  послуг і має право  вживати  заходів щодо перевірки дотримання надавачем умов договору.

Зважаючи на прийняте Урядом рiшення, з метою забезпечення можливостi лiкарям надавати якiснi медичнi послуги своїм пацiєнтам, просимо враховувати положення Порядку та цього роз’яснення при плануваннi та органiзацiї надання первинної медичної допомоги пацiєнтам, якi обрали лiкарiв у Вашому закладi охорони здоров’я.

 

Голова                       О.Петренко.

Ірина Жигiнас (044) 426-67-77

(НСЗУ)
просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, (044) 426-67-77, код згiдно з ЕДРПОУ 42032422 e-mail: info@nszu.gov.ua


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru