Суббота, 25 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Суббота, 25 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Популярно
21:00, 18 февраля 2017

Наказ № 801 від 29.07.2016 Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги


Документ z1167-16,чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2016

Документи, що змінюються даним документом

Наказ МОЗ України від 04.11.2011 № 755 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи»

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20111104_755.html

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.07.2016  № 801
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2016 р.
за № 1167/29297

Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи

Відповідно до статті 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини першої статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», абзацу тридцять четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

 

Відповідно до статті 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини першої статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», абзацу тридцять четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити:

1) Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що додається;

2) Положення про амбулаторію, що додається;

3) Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, що додається;

4) Положення про медичний пункт тимчасового базування, що додається.

 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04 листопада 2011 року № 755«Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його структурні підрозділи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1484/20222.
 2. Медичному департаменту (Кравченко В.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Міністру Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра В. Шафранський

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2016 р.
за № 1167/29297

ПОЛОЖЕННЯ 
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

І. Загальні положення

 1. Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі — ЦПМСД) є закладом охорони здоров’я (далі — ЗОЗ), що створюється з метою забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі (далі — ПМД).
 2. ЦПМСД створюється за рішенням органу/органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаної територіальної громади (далі — Засновник).
 3. ЦПМСД є юридичною особою та підпорядковується Засновнику.
 4. ЦПМСД проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.
 5. ЦПМСД у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України.
 6. Ліквідація та реорганізація ЦПМСД здійснюються за рішенням Засновника за погодженням зі структурним підрозділом з питань охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до законодавства.

ІІ. Завдання та основні напрями діяльності

1) організація надання прикріпленому населенню ПМД;

2) забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;

3) організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі — ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі — ТМД), екстрену медичну допомогу (далі — ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;

4) організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;

5) планування розвитку ПМД;

6) проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;

7) здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;

8) забезпечення кадрового укомплектування;

9) забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;

10) сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги, забезпечення лікарськими засобами.

 1. Відповідно до покладених завдань ЦПМСД забезпечує:

1) надання населенню ПМД;

2) проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань;

3) раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань, визначення груп підвищеного ризику;

4) раннє виявлення та профілактику інфекційних захворювань, у тому числі соціально небезпечних;

5) проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги;

6) проведення скринінгу захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації і смертності населення;

7) надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

8) здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування відповідно до показань;

9) проведення експертизи тимчасової втрати працездатності;

10) підготовку медичної документації для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико-соціальну реабілітацію;

11) виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;

12) управління та контроль якості надання медичної допомоги у своїх підрозділах;

13) наступність та послідовність медичного обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги. Створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня;

14) взаємодію своїх структурних та відокремлених структурних підрозділів з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;

15) реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД, у тому числі лікаря загальної практики — сімейного лікаря, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах, лікаря-терапевта дільничного, лікаря-педіатра дільничного ЦПМСД;

16) надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання;

17) організаційно-методичну роботу з надання ПМД у своїх підрозділах за такими напрямами:

збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації;

надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

аналіз стану здоров’я населення;

вивчення і прогнозування потреби населення у ПМД;

планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення;

аналіз доступності ПМД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення;

організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, сучасних інформаційних технологій;

впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМД;

18) аналіз стану фінансового забезпечення ЦПМСД, його підрозділів та розробку фінансових планів;

19) здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування ЦПМСД та його підрозділів;

20) утримання будівель, споруд і технічних засобів ЦПМСД та його підрозділів у належному стані;

21) технічне обслуговування медичного обладнання у підрозділах ЦПМСД;

22) контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах ЦПМСД;

23) облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю;

24) планування та організацію проведення планово-попереджувальних ремонтів, ремонтно-будівельних робіт на об’єктах ЦПМСД та організацію налагоджувальних робіт при підготовці до експлуатації медичної апаратури та обладнання;

25) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ЦПМСД та працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

 1. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади (далі — ОТГ), згідно з угодами, укладеними між органами місцевого самоврядування про співробітництво територіальних громад відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (далі — ЦПМСД ОТГ), реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 7пункту 1, підпунктами 219 — 24пункту 2 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом.

ІІІ. Права та обов’язки

 1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

1) здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та програм і відповідних рішень органів місцевого самоврядування;

2) організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення;

3) здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами;

4) укладати в межах повноважень договори, угоди з юридичними і фізичними особами, виступати позивачем та відповідачем у суді.

 1. ЦПМСД для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

1) укладати договори про медичне обслуговування населення певної території відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики — сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці;

2) укладати угоди щодо надання ПМД населенню ОТГ;

3) здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

 1. ЦПМСД забезпечує:

1) надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів;

2) дотримання встановленого порядку звітування;

3) надання звітів та оперативної інформації до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

4) належне ведення облікової документації та підготовки звітів;

5) координацію взаємодії амбулаторій, фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктів (далі — ФАП/ФП) з надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань в зоні територіального обслуговування ЦПМСД;

6) цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;

7) утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

8) створення нешкідливих та безпечних умов праці, виконання вимог законодавства про охорону праці, соціальне страхування, правил безпечної експлуатації устаткування, технічних регламентів, стандартів та санітарних норм, правил протипожежної безпеки;

9) здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників та інших заходів заохочення, спрямованих на підвищення мотивації до результативного, відповідального виконання їх посадових обов’язків;

10) зворотний зв’язок із ЗОЗ ВМД та ТМД щодо обслуговування ними прикріпленого до ЦПМСД населення.

Організацію виконання покладених на ЦПМСД завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки забезпечує головний лікар. Обов’язки та права інших працівників ЦПМСД визначаються посадовими інструкціями, затвердженими головним лікарем.

 

Управління

Очолює ЦПМСД головний лікар, який призначається на посаду за рішенням Засновника шляхом укладання контракту за згодою Міністра охорони здоров’я АР Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Повноваження головного лікаря:

1) здійснює загальне керівництво ЦПМСД;

2) спрямовує і координує заходи, що належать до компетенції ЦПМСД;

3) призначає своїх заступників та керівників підрозділів ЦПМСД;

4) здійснює прийом працівників на роботу та звільнення з роботи у ЦПМСД;

5) затверджує плани роботи ЦПМСД та його підрозділів;

6) затверджує режим роботи ЦПМСД та його підрозділів за поданням їх керівників;

7) організовує контроль за виконанням планів та дотриманням графіків роботи підрозділів ЦПМСД;

8) видає накази по ЦПМСД;

9) затверджує посадові інструкції працівників ЦПМСД;

10) забезпечує впровадження і вдосконалення системи управління якістю у ЦПМСД;

11) забезпечує впровадження і вдосконалення системи мотивації праці у ЦПМСД;

12) заохочує працівників та накладає стягнення у встановленому законодавством порядку;

13) укладає договори від імені ЦПМСД;

14) представляє інтереси ЦПМСД в органах місцевого самоврядування, центральних органах виконавчої влади, органах судової влади;

15) від імені власника підписує колективний договір з одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом ЦПМСД органами, а у разі відсутності таких органів — представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом ЦПМСД;

16) забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ЦПМСД.

 

Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, реалізація завдань та функцій, передбачених підпунктом 14 пункту 2 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може здійснюватись її виконавчим органом.  

Організаційна структура

Структурними підрозділами ЦПМСД є:

1) адміністративна частина/управління;

2) господарська частина;

3) лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій, які є структурними або відокремленими структурними підрозділами ЦПМСД.

 1. У сільській місцевості та в окремих випадках у містах долікарську медичну допомогу можуть надавати ФАП/ФП, які є відокремленими структурними підрозділами амбулаторій.
 2. З метою збільшення доступності ПМД для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та ФАП/ФП населених пунктів за ініціативою органу місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ, керівництва підприємства, установи або організації за погодженням з головним лікарем можуть організовуватись медичні пункти тимчасового базування, які не входять у структуру ЦПМСД.
 3. Для ЦПМСД, утворених за рішенням органу місцевого самоврядування ОТГ, структурний підрозділ, визначений підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, за рішенням ради такої ОТГ може не створюватись. У цьому випадку його функції реалізують відповідні підрозділи виконавчого органу такої ради.

Взаємодія та контроль діяльності

 1. За необхідності надання пацієнту ВМД або ТМД ЦПМСД направляє пацієнтів згідно з показаннями до ЗОЗ ВМД відповідної спеціалізації.
 2. За необхідності надання пацієнту ЕМД або наявності показань до екстреної госпіталізації (консультації) у заклад ВМД або ТМД ЦПМСД здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
 3. ЦПМСД взаємодіє із ЗОЗ та іншими закладами і установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями при вирішенні питань організації і надання ПМД.
 4. Клініко-експертна оцінка якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування хворих у ЦПМСД здійснюється відповідно до Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416.
 5. Здійснення контролю якості надання медичної допомоги покладається на завідувачів амбулаторій та на заступника головного лікаря ЦПМСД за розподілом функціональних обов’язків.
 6. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації управління якістю медичної допомоги в ЦПМСД покладаються на медичну раду закладу, яка діє відповідно до Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 287/28417.

VIІ. Джерела фінансування

 1. Основним джерелом фінансування ЦПМСД є кошти медичної субвенції та місцевого/місцевих бюджету/бюджетів.
 2. Іншими джерелами фінансування ЦПМСД можуть бути джерела, що не заборонені чинним законодавством.

VIIІ. Повноваження трудового колективу

Працівники ЦПМСД провадять свою діяльність відповідно до законодавства та колективного договору.

Директор
Медичного департаменту
В. Кравченко

 

Все файлы для бесплатного скачивания в формате Word.

 

ПОЛОЖЕННЯ про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт:

 

Завантажити

 

ПОЛОЖЕННЯ
про амбулаторію:

 

Завантажити

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги:

 

Завантажити

 

ПОЛОЖЕННЯ
про медичний пункт тимчасового базування:

 

Завантажити

 

Наказ №801:

 

Завантажити

 

Наказ і додатки в архіві:

 

Завантажити

 

Наказ і додатки в форматі pdf в архіві:

 

Завантажити

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про амбулаторію

 1. Загальні положення
 1. Амбулаторія створюється з метою забезпечення населення первинною медичною допомогою (далі – ПМД), у тому числі невідкладною медичною допомогою, шляхом наближення місця надання ПМД до місць проживання прикріпленого населення та забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД.
 1. Амбулаторія є підрозділом лікувально-профілактичної служби центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД), що забезпечує надання прикріпленому населенню ПМД.
 1. Амбулаторія має статус структурного або відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД.
 1. Амбулаторія, що має статус відокремленого структурного підрозділу ЦПМСД, має свій штамп і печатку.
 1. Амбулаторія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України.
 1. Амбулаторія створюється для надання ПМД понад 1500 особам населення у місті і понад 1200 особам у сільській місцевості.

Кількість        населення,        що         обслуговує  амбулаторія,  може бути меншою за умови погодження такого зменшення Засновником з Міністром охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівником структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 1. В амбулаторії працюють від одного до декількох лікарів загальної практики – сімейних лікарів (далі – лікар ЗП–СЛ) з урахуванням кількості прикріпленого до амбулаторії населення.

У разі відсутності достатньої кількості підготовлених лікарів ЗП–СЛ лікарські посади в амбулаторії можуть обіймати лікарі-терапевти дільничні та лікарі-педіатри дільничні.

В амбулаторії можуть працювати лікарі ЗП–СЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці та перебувають у цивільно-правових відносинах з ЦПМСД.

 1. Надання ПМД населенню здійснюється безпосередньо в амбулаторії, у тому числі шляхом лікування в умовах амбулаторії, та вдома за викликами пацієнтів або з ініціативи медичних працівників амбулаторії з профілактичною метою.
 1. Оснащення амбулаторії медичним обладнанням та інвентарем, засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, транспортними засобами здійснюється відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення та інших нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
 1. В амбулаторії створюються умови для надання населенню стоматологічної допомоги шляхом надання приміщень для стоматологічних кабінетів та сприяння роботі пересувних стоматологічних кабінетів.

II.    Завдання та основні напрями діяльності

 1. Основними завданнями амбулаторії є:
 • забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД;
 • надання прикріпленому населенню безоплатної ПМД, у тому числі невідкладної медичної допомоги;
 • організація надання населенню долікарської медичної допомоги, у тому числі у підпорядкованих фельдшерсько-акушерських/фельдшерських пунктах (далі – ФАП/ФП);
 • взаємодія з дошкільними навчальними закладами та навчальними закладами на прикріпленій території з питань проведення профілактичних медичних оглядів, щеплень та виконання лікувально-оздоровчих заходів;
 • організація проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;
 • дотримання обсягу та якості          ПМД  відповідно  до  медичних стандартів, клінічних протоколів та інших нормативних актів з медичної практики;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики та раннього виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань, організація такої роботи у підпорядкованих ФАП/ФП та медичних пунктах тимчасового базування (далі – МПТБ);
 • забезпечення ефективного використання наявних ресурсів амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП;
 • забезпечення безпеки пацієнтів в амбулаторії та у підпорядкованих ФАП/ФП;
 • створення безпечних умов праці персоналу амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП.
 1. Відповідно до покладених завдань амбулаторія:
 • забезпечує у встановленому порядку реєстрацію прикріплення пацієнтів до лікарів, що надають ПМД;
 • надає ПМД прикріпленому населенню в умовах амбулаторії та вдома за викликом або з ініціативи медичного персоналу амбулаторії з профілактичною метою;
 • організовує проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;
 • надає паліативну допомогу пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, у тому числі забезпечує виконання знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин;
 • надає невідкладну медичну допомогу в межах робочого часу амбулаторії;
 • забезпечує активний нагляд за здоровими вагітними, породіллями, дітьми раннього віку;
 • бере участь у проведенні профілактичних заходів в дошкільних навчальних закладах і навчальних закладах, що розташовані на прикріпленій території, на підприємствах, в установах та організаціях, де створені МПТБ;
 • здійснює направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ЗОЗ ВМД), екстрену медичну допомогу (далі ─ ЕМД), паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;
 • забезпечує наступність та послідовність в обслуговуванні пацієнтів у ЗОЗ ВМД та ТМД, у сфері громадського здоров’я;
 • здійснює профілактику та раннє виявлення неінфекційних захворювань засобами ПМД, визначає та забезпечує облік осіб груп підвищеного ризику;
 • здійснює профілактику та раннє виявлення соціально небезпечних захворювань засобами ПМД в амбулаторії та у ФАП/ФП та/або МПТБ;
 • здійснює заходи масової та індивідуальної профілактики та раннього виявлення інфекційних та паразитарних хвороб, забезпечення їх обліку та організовує проведення таких заходів у ФАП/ФП та/або МПТБ;
 • проводить скринінг захворювань, раннє виявлення яких веде до зменшення інвалідизації та смертності населення;
 • здійснює диспансерний нагляд за пацієнтами з хронічними захворюваннями, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, відповідно до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
 • забезпечує здійснення постійного активного сестринського нагляду за хворими з хронічною патологією, у тому числі за інвалідами та дітьми- інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу;
 • проводить експертизу тимчасової втрати працездатності;
 • оформлює документацію для направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу та на медико- соціальну реабілітацію;
 • проводить виписку рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства;
 • констатує факт смерті та видає лікарське свідоцтво про смерть за формою № 106/о, затвердженою наказом МОЗ України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
 • взаємодіє з дошкільними навчальними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення;
 • проводить в амбулаторії санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення та організовує її проведення у ФАП/ФП та МПТБ;
 • аналізує стан здоров’я прикріпленого населення та розробляє плани лікувально-профілактичних заходів;
 • здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на здійснення ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, забезпечення твердим та м’яким інвентарем, іншими засобами, необхідними для функціонування амбулаторії та ФАП/ФП;
 • створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства.

III.     Права та обов’язки

 1. Амбулаторія має право самостійно:
 • проводити експертизу тимчасової непрацездатності;
 • встановлювати показання та проводити відбір хворих для отримання санаторно-курортного лікування;
 • виписувати пацієнтам лікарські засоби на спеціальних рецептурних бланках відповідно до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних  бланків,  затвердженої наказом  Міністерства  охорони  здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 784/11064;
 • здійснювати відповідно до договорів планування роботи та забезпечення надання ПМД;
 • організовувати свою діяльність і діяльність ФАП/ФП та надання медичної допомоги у МПТБ щодо забезпечення виконання у межах компетенції договору про медичне обслуговування населення.
 1. Амбулаторія забезпечує:
 • дотримання встановленого порядку ведення обліку матеріально- технічних засобів та ведення і надання встановленої звітності;
 • надання оперативної інформації за запитом керівництва ЦПМСД;
 • здійснення координації взаємодії амбулаторії, ФАП/ФП і МПТБ та підприємств, установ або організацій, де є організовані контингенти населення, щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань на закріпленій території;
 • цільове та дбайливе використання закріпленого за амбулаторією, ФАП/ФП майна;
 • створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки.

IV.    Управління

 1. Амбулаторію очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.
 1. Завідувач амбулаторії:
 • здійснює керівництво амбулаторією;
 • надає пропозиції головному лікарю ЦПМСД щодо прийняття та переведення на інші посади працівників амбулаторії та ФАП/ФП;
 • організовує лікувально-профілактичну та адміністративно- господарську діяльність амбулаторії, співпрацює з іншими структурними підрозділами ЦПМСД;
 • організовує надання якісної та безпечної медичної допомоги прикріпленому населенню;
 • організовує надання невідкладної медичної допомоги населенню в межах робочого часу амбулаторії;
 • організовує впровадження сучасних методів діагностики та лікування;
 • забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду  за хворими;
 • контролює раціональне використання медичної техніки і оснащення в амбулаторії, ФАП/ФП;
 • організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування амбулаторії;
 • контролює дотримання вимог ведення медичної документації, здійснює контроль достовірності даних, організовує підготовку статистичних звітів та подає їх керівництву ЦПМСД;
 • створює умови для безперервного підвищення кваліфікації працівниками амбулаторії, ФАП/ФП та спільно з ЦПМСД контролює його своєчасність;
 • створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;
 • аналізує показники роботи амбулаторії, вживає заходів щодо їх покращення, здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги;
 • є відповідальним за стан роботи підрозділу та якість надання медичної допомоги;
 • забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками амбулаторії.

V.   Організаційна структура

 1. До складу амбулаторії як відокремлені структурні підрозділи можуть входити ФАП/ФП.
 1. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП/ФП.

VI.    Взаємодія та контроль діяльності

 1. Амбулаторія взаємодіє із ЗОЗ, органами місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаними територіальними громадами, підприємствами та установами, громадськими організаціями для вирішення питань організації і надання медичної допомоги, у тому числі шляхом участі в організації роботи МПТБ.
 1. В амбулаторії проводиться експертна оцінка документації в порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

 1. Загальні положення
 1. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі – ФАП/ФП) є відокремленим структурним підрозділом амбулаторії центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД), що забезпечує надання долікарської медичної допомоги населенню.
 1. ФАП/ФП створюється для надання долікарської медичної допомоги на території одного або декількох населених пунктів, де немає інших надавачів безоплатної первинної медичної допомоги (далі – ПМД), з метою забезпечення належної доступності ПМД.
 1. ФАП/ФП перебуває у віданні лікаря, до якого прикріплені жителі населеного(их) пункту(ів), де розташований ФАП/ФП.

II.    Завдання та основні напрями діяльності

 1. Основними завданнями ФАП/ФП є:
 • надання населенню долікарської медичної допомоги;
 • надання невідкладної медичної допомоги;
 • організація надання ПМД у ФАП/ФП лікарем амбулаторії;
 • участь у наданні медичної допомоги у медичних пунктах тимчасового базування (далі – МПТБ), які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики та раннього виявлення основних інфекційних та неінфекційних захворювань;
 • забезпечення ефективного використання наявних ресурсів ФАП/ФП;
 • забезпечення безпечного перебування хворого у ФАП/ФП;
 • дотримання безпечних  умов         праці персоналу.
 1. Відповідно до покладених на нього завдань ФАП/ФП:
 • забезпечує надання долікарської невідкладної медичної допомоги;
 • бере участь у наданні медичної допомоги у МПТБ, які розташовані в населених пунктах, що закріплені за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП;
 • забезпечує виконання призначень лікаря пацієнтам в умовах ФАП/ФП та вдома, у тому числі при наданні паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, забезпечує виконання знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин;
 • здійснює активний нагляд за розвитком дітей і підлітків та інформує лікаря про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану здоров’я дитини;
 • здійснює проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань, у тому числі соціально небезпечних;
 • спрямовує пацієнтів на консультацію до лікаря амбулаторії та у разі необхідності здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта на базі ФАП/ФП або за місцем проживання;
 • організовує огляд лікарем населення з метою диспансерного спостереження та вторинної профілактики хронічних захворювань за місцем проживання, в умовах ФАП/ФП та амбулаторії;
 • здійснює під керівництвом лікаря активний нагляд за пацієнтами з хронічними неінфекційними захворюваннями та виконання лікувально- оздоровчих заходів у осіб, які перебувають під диспансерним наглядом, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу;
 • виписує рецепти хронічним хворим на продовження лікування, призначеного лікарем;
 • інформує лікаря та компетентний орган у сфері громадського здоров’я про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, отруєння населення та виявлені випадки порушення чинних санітарно-гігієнічних вимог, здійснює в межах повноважень протиепідемічні заходи;
 • констатує факт смерті та видає фельдшерську довідку про смерть за формою № 106-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
 • проводить санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого населення;
 • звітує про виконану роботу завідувачу амбулаторією, структурним підрозділом якої є ФАП/ФП;
 • створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу лікарських засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства;
 • сприяє роботі пересувних стоматологічних кабінетів.

III.     Права та обов’язки

 1. ФАП/ФП має право:
 • самостійно здійснювати   виклик    бригади   екстреної    (швидкої)

медичної допомоги;

 • за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, планувати роботу, затверджувати графік роботи ФАП/ФП та відвідування МПТБ.
 1. ФАП/ФП забезпечує:
 • належне і вчасне виконання призначень лікаря пацієнтам;
 • дбайливе та ефективне використання майна ФАП/ФП;
 • створення належних виробничих умов, додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;
 • вчасне звітування та надання оперативної інформації за запитом завідувача амбулаторії, структурним підрозділом якої є ФАП/ФП.

IV.    Управління

 1. ФАП/ФП очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЦПМСД відповідно до чинного законодавства.
 2. Завідувач ФАП/ФП:
 • здійснює керівництво ФАП/ФП;
 • надає лікарю, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, пропозиції щодо прийняття та переведення на інші посади працівників ФАП/ФП;
 • організовує за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність у ФАП/ФП;
 • організовує надання якісної медичної допомоги населенню;
 • забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими;
 • організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування ФАП/ФП;
 • забезпечує дотримання вимог ведення медичної документації, організовує підготовку звітів та подає їх завідувачу амбулаторії, структурним підрозділом якого є ФАП/ФП;
 • організовує своєчасне підвищення кваліфікації працівниками ФАП/ФП;
 • створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;
 • аналізує показники роботи ФАП/ФП, здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги;
 • відповідає за стан роботи ФАП/ФП та якість надання медичної допомоги населенню;
 • забезпечує дотримання антикорупційного законодавства працівниками ФАП/ФП.

V.    Взаємодія та контроль діяльності

 1. ФАП/ФП взаємодіє зі службою екстреної медичної допомоги, органами місцевого самоврядування, установами та громадськими організаціями для вирішення питань охорони здоров’я населення.
 2. У ФАП/ФП проводиться експертна оцінка документації шляхом контролю з боку лікаря, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, у порядку самоконтролю та взаємоконтролю.

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний пункт тимчасового базування

 1. Медичний пункт тимчасового базування (далі – МПТБ) організовується з метою підвищення доступності первинної медичної допомоги (далі – ПМД) та долікарської медичної допомоги для населення віддалених від місця розташування амбулаторій та фельдшерсько- акушерських/фельдшерських пунктів (далі – ФАП/ФП) населених пунктів, працівників підприємств, установ та організацій.
 1. МПТБ є місцем тимчасового базування медичного персоналу амбулаторії, ФАП/ФП, не входить у структуру центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі – ЦПМСД) та не має власної структури.
 1. МПТБ створюється за ініціативою органу місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаної територіальної громади, керівництва підприємства, установи або організації за погодженням з головним лікарем ЦПМСД, до території обслуговування якого належить цей населений пункт, підприємство, установа або організація.
 1. МПТБ утримується за рахунок ініціатора його створення, який надає приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, створює належні виробничі умови, забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки, здійснює його оснащення, забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення, забезпечує проїзд медичного працівника до МПТБ.

2

 1. У МПТБ медичними працівниками здійснюються заходи санітарно- просвітницького та профілактичного спрямування, консультації лікарями без проведення лікувально-профілактичних процедур, що потребують додаткового обладнання, а також надання медичної допомоги.
 1. Робота медичного персоналу амбулаторії або ФАП/ФП у МПТБ здійснюється за графіком, складеним завідувачем амбулаторії, погодженим з органом місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаної територіальної громади, або керівництвом підприємства, установи чи організації та затвердженим головним лікарем ЦПМСД.

 

Джерело наказу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1167-16/paran8#n8

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160729_0801.html


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru